Samarbejde med kommuner om §33.4-elever

På FGU Midt- og Østsjælland tilbyder vi i samarbejde med den lokale Folkeskole et alternativ til de elever, der har behov for et anderledes skoletilbud
end Folkeskolens for at opfylde undervisningspligten. Vi overtager forpligtelsen på anmodning fra forældre og med inddragelse af bopælskommunen

Målgruppen

Målgruppen er unge i udskolingen, der har vanskeligt ved at rumme lærings- miljøet i Folkeskolen og derfor ikke udnytter sine potentialer optimalt. Det
er vigtigt, at den unges fysiske udvikling er alderssvarende, så der er de bedste forudsætninger for, at den unge kan blive inkluderet i ungemiljøet på lige fod med FGU-eleverne.

Tilgangen

Vores tilgang til eleverne tager afsæt i en rummelig pædagogik, der fokuserer på
elevens potentialer uagtet eventuelle diagnoser og begrænsninger. Vi ser på det individuelle faglige, personlige og sociale forudsætningsniveau og udviklingspotentiale. Vi arbejder med at skabe motivation. Ikke nødvendigvis forstået som en indre motivation, men motivation via et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor alle bidrager med noget hver især og kan lykkes på forskellige måder.

Undervisningen

§ 33, stk. 4-eleverne indgår i undervisningen på lige fod med FGU-eleverne på produktionsgrunduddannelsen (PGU). Eleverne bliver derfor tilknyttet et af FGU-skolens
værksteder. Foruden værkstedsundervisningen modtager eleverne også undervisning i de almene fag, der er adgangsgivende til efterfølgende ungdomsuddannelse.
Den samlede undervisning er kendetegnet ved at være praksisnær og helhedsorienteret. Den erkendelse eleverne opnår, og de erfaringer eleverne gør sig i praksis, får en teoretisk behandling i takt med, at behovet for teoretisk viden i det praktiske arbejde bliver tydeligt for eleverne selv. En vekselvirkning mellem teori og praksis skal fremme elevernes forståelse for teoriens betydning i konkrete praktiske arbejdssituationer, styrke elevernes motivation for at tilegne sig teoretisk viden gennem det praktiske arbejde og gøre det teoretiske stof mindre abstrakt og mere håndgribeligt.

Vejledningsindsats

Under forløbet vil eleven hver 4-6 uge have samtaler med sin kontaktlærer. Disse samtaler omhandler elevens faglige, personlige og sociale udvikling.
Derudover vil der løbende være samtaler med FGU Midt- og Østsjællands §33.4-kontaktperson, som vil håndtere de udfordringer, der opstår i hverdagen
såsom skattekort, ungdomskort, møder med kommunen osv. Eleven vil også få vejledning i overgangen til ungdomsuddannelse. Vejlederne har et godt kendskab til de mange forskellige uddannelsesmuligheder og vil hjælpe med at finde den helt rette løsning. Der er også mulighed for at eleven kan komme på besøg på de forskellige ungdomsuddannelser.

Målet

Vi arbejder med tydelige læringsmål, deri samarbejde med eleven og den kommunale ungeindsats (KUI) formuleres i en
individuel uddannelsesplan. Eleven følges tæt, således vi sikrer den tilsigtede progression. Målet for undervisningen kan være at motivere eleven til at tilegne sig viden i de almene fag, der er adgangsgivende til ungdomsuddannelse og blive afklaret om elevens videre vej i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet. Målet for undervisningen kan også vedrøre elevens selvstændighed, samarbejdsevne, tolerance over for andre og følelse af ansvar over for sig selv og andre. Målet kan være at nedbringe fravær og blive mødestabil. De individuelle mål afhænger således af elevens udgangspunkt, forudsætningsniveau og vurderede udviklingspotentiale. Der arbejdes med tydelige, konkrete og for eleven letforståelige mål og delmål. En god brobygning til en efterfølgende forberedende grunduddannelse (FGU) i kendte og trygge rammer er en mulighed efter aftale med bopælskommunen.

Hvis du vil læse mere om §33.4-elever